Information om specialistuddannelse

Information om specialistuddannelsen i funktionel lidelse

Specialistuddannelsen i funktionel lidelse er fagligt forankret under Dansk Selskab for Funktionelle
Lidelser. Selskabet blev dannet i sommeren 2020 for at styrke forskning og uddannelse i
funktionelle lidelser, forbedre patientbehandlingen og fremme en konstruktiv dialog mellem
fagfolk, politikere og patienter omkring funktionel lidelse.

DASEFU har søgt om, at funktionel lidelse bliver et fagområde under Sundhedsstyrelsen (SST) og
de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Et fagområde er et interesse- og kompetenceområde,
der rækker ind over flere forskellige lægefaglige specialer.

Det er DASEFUs ambition, at også andre fagpersoner end læger, indgår i specialistordningen.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod fagprofessionelle, som til dagligt arbejder klinisk med specialiseret
udredning og/eller behandling af patienter med langvarige symptomer, herunder funktionel lidelse. Det kan bl.a. dreje sig om læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere/socialformidlere. Gennemførsel af specialistuddannelsen vil sammen med relevant behandlingserfaring give fagpersonen ret til at kalde sig fagområdespecialist i funktionel lidelse.

Formål

Det overordnede formål med specialistuddannelsen er at forbedre behandling af funktionel lidelse gennem videreuddannelse af de fagprofessionelle, der varetager behandlingen. Mere specifikt vil en specialistuddannelse kunne sikre optimal og ensartet patientbehandling på specialistniveau på nationalt plan. Uddannelsen vil således kunne løfte det faglige niveau, skabe et fælles fagligt sprog blandt landets behandlere samt muliggøre erfaringsudveksling og etablering af en best practice for behandlingen af funktionel lidelse.

Indhold

Uddannelsen er bygget op af tre trin: Grunduddannelse, overbygning I og overbygning II (se en illustration her). For psykologer og behandlere af børn og unge findes særskilte grunduddannelser. Du kan læse mere om indholdet af de forskellige trin under fanebladet kurser.

Du kan se en oversigt over den samlede specialistuddannelse her

Deltagere på specialistuddannelsen vil opnå et grundigt kendskab til hele feltet rundt om funktionel lidelse, inklusive forskning, diagnostik, forklaringsmodeller, funktionelle syndromdiagnoser og tværfaglig behandling af typiske patienter samt særlige patientgrupper som fx børn og unge. Deltagere vil desuden styrke evnen til at identificere patienter med funktionel lidelse ud fra mønstergenkendelse samt at vurdere/udrede
patienterne tværfagligt ud fra positive diagnostiske kriterier, dvs. ikke blot som udelukkelsesdiagnose. Overordnet set vil uddannelsen balancere mellem at styrke deltagernes teoretiske baggrundsviden på den ene side og give dem ny viden om effektive behandlingsmuligheder i klinikken på den anden side.

En nødvendig forudsætning for formidling er god kommunikation, hvorfor uddannelsen
også har til formål at træne deltagernes kommunikative færdigheder. Desuden vil
kursisterne i supervisionen komme til at arbejde med rollen som behandler i forhold til
konkrete patienter med funktionel lidelse.

Tværfaglighed og studiegrupper

Specialistuddannelsens overbygning har til formål at skærpe den faglige profil på de
udrednings- og behandlingssteder, hvor man arbejder med psykoedukation eller
tværfagligt med funktionel lidelse for såvel nye som erfarne medarbejdere. Deltagere vil
både få styrket kendskabet til egen faggruppes tilgang, ligesom uddannelsen vil give et
detaljeret kendskab til, hvordan andre faggrupper i den tværfaglige behandlingsindsats
arbejder med patienterne. Dette giver mulighed for at indgå i en tværfaglig
behandlingsindsats på et højere niveau, inklusiv planlægning, opstart, gennemførsel og
afrunding af et multidisciplinært specialiseret behandlingsforløb ud fra evidensen på
området. Ud over dialog mellem forskellige fagligheder vil uddannelsen også vægte
kommunikation mellem behandlere og andre samarbejdspartnere i social- og
sundhedsvæsenet samt med patientforeninger.

Nationalt netværk

På overbygningen bliver det muligt at udveksle erfaringer og ”best practice” i et nationalt
tværfagligt netværk af kolleger, der alle arbejder med funktionel lidelse. Dette vil bl.a. ske
gennem dannelsen af studiegrupper, som har mulighed for at mødes virtuelt gennem
uddannelsen. Der vil desuden være fokus på at integrere den opnåede læring i den
kliniske hverdag, ligesom overføringen mellem undervisning og supervision vil stå centralt.

En udførlig beskrivelse af hele specialistuddannelsen findes her.

Det er muligt at søge merit for de respektive moduler. Læs mere om meritansøgning her