Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen i Dansk Selskab for Funktionelle lidelser

 

Formålet
Forretningsordenen er bestyrelsens indbyrdes aftale om måden at samarbejde på, og kan ændres af bestyrelsen.

Bestyrelses sammensætning
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer.
Foreningens forperson – vælges på generalforsamlingen
En kasserer – vælges på konstituerende bestyrelsesmøde
Tre eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Kasseren og formand må ikke være en og samme person.

I tilfælde af varigt forfald for formanden indtræder næstformanden, hvis en sådan er udpeget ved konstitueringen eller et bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen, i dennes sted.

Møder
Bestyrelsen tilstræber at afholde mindst 4 årlige møder, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning dertil, eller mindst halvdelen af bestyrelsen fremsætter begæring derom.

Der udpeges en leder af møderne. Beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for senest 14 dage forinden mødets afholdelse at bede om punkter/emner behandlet på bestyrelsesmødet. Disse punkter fremsendes til formanden, som udarbejder dagsordenen. Dagsorden udsendes til bestyrelsen senest 8 dage før mødeafholdelse.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Godkendelse af dagsorden
5. Status/Orientering
6. Formidling
7. Eventuelt
8. Fastsættelse af næste møde

Referatet af bestyrelsesmøderne
Referatet udsendes til medlemmerne af bestyrelsen, senest en uge efter mødets afholdelse.
Der er mulighed for at kommentere på referatet, og det kan godkendes hvis alle accepterer eller på først kommende bestyrelsesmøde.

Tegningsret
Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsens forperson. Andre kan efter aftale med forpersonen tegne foreningen.

Budget og regnskab
Kassereren følger på hvert bestyrelsesmøde op på lokalforeningens økonomi og kommer med en kort status.
Administrationen af foreningens økonomi og regnskab varetages af kassereren ud fra bestyrelsens ønsker.

Revision
Foreningen er selv ansvarlig for revision (bilagskontrol) af regnskabet ved revisor valgt på
generalforsamlingen.

Beskyttelse af den enkelte – habilitet
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål af væsentlig personlig eller økonomisk interesse for denne eller dennes nærtstående.

Tavshedspligt
Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at udvise fortrolighed i udøvelsen af hvervet. Dette indebærer, at opbevaring af materiale skal ske på forsvarlig måde. Efter fratrædelse som bestyrelsesmedlem er vedkommende fortsat forpligtet til at udvise fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget i fortrolighed f.eks. om økonomi og strategi, samt oplysninger af privat karakter.

Ændringer i forretningsordenen
Ændringer i forretningsordenen kan vedtages af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

 

Vedtaget af bestyrelsen 2021