Vedtægter

Om Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser

Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser er dannet på initiativ af en gruppe fagpersoner, som gennem flere år har arbejdet for at styrke forskningen i funktionelle lidelser, forbedre behandlingen og fremme en konstruktiv dialog mellem fagfolk, politikere og patienter omkring funktionelle lidelser.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 25. juni 2020.

Selskabets navn er Dansk Selskab for Funktionelle Lidelser – kort form er DASEFU.

Selskabet har til formål:

  1. at arbejde for at forbedre kvaliteten af udredning, behandling og forebyggelse af funktionelle lidelser.
  2. at samle læger og andre fagprofessionelle med interesse for funktionelle lidelser.
  3. at fremme viden og formidling om funktionelle lidelser.
  4. at fremme og udvikle det videnskabelige arbejde indenfor funktionelle lidelser.
  5. at bidrage til god uddannelse indenfor fagområdet herunder relevant klinisk efteruddannelsesaktivitet blandt fagfolk.
  6. at arbejde for at fremme forholdene for patienter med funktionelle lidelser blandt andet gennem udbredelse af viden om funktionelle lidelser blandt fagfolk, beslutningstagere og i offentligheden.
  7. At fremme den tværinstitutionelle indsats og forståelse i behandlingen af patienter med funktionelle lidelser.
  8. at medvirke til dialog og rådgivning i forhold til patientforeninger, offentlige myndigheder og andre.
  9. at arbejde for at fremme det internationale samarbejde indenfor fagområdet.

En funktionel lidelse er kendetegnet ved, at personen har ét eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ikke forklares bedre af relevante differentialdiagnoser. De fysiske symptomer optræder ofte i undergrupper med karakteristiske mønstre og kendes også under diagnostiske betegnelser som f.eks. fibromyalgi og irritabel tyktarm. Lidelsen er tidligere blevet omtalt som somatisering, psykosomatiske lidelser eller som medicinsk uforklarede symptomer. Internationalt bruges bl.a. betegnelserne functional somatic disorders og persistent physical symptoms. 

Som medlemmer optages sundheds- og socialfaglige personer, der beskæftiger sig professionelt og/eller forskningsmæssigt med emnet, herunder studerende med relevant baggrund. Medlemskab træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 2. Medlemmer af selskabet med relevant klinisk erfaring kan optages i selskabets Behandlingsforum, som bestyrelsen rådfører sig med i alle væsentlige spørgsmål, der vedrører klinisk forebyggelse og behandling af funktionelle lidelser.

Stk. 3. Medlemmer af selskabet med relevant forskningserfaring kan optages i selskabets Forskningsforum, som bestyrelsen rådfører sig med i spørgsmål, der vedrører forskning, og spørgsmål af epidemiologisk, nosologisk og ætiologisk karakter. 

Stk. 4. Medlemmer af selskabet med relevant socialfaglig hhv. socialmedicinsk kompetence kan optages i Socialt Forum, som bestyrelsen rådfører sig med i spørgsmål, der vedrører social- og beskæftigelseslovgivning, herunder lovgivningens anvendelse hos kommunale og andre offentlige myndigheder. 

Stk. 5. Medlemskab af et forum træder i kraft efter bestyrelsens godkendelse. Medlemmer med overlappende kompetencer kan optages i flere fora. 

Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse, som vælges af de fremmødte på generalforsamlingen og består af en formand og fire til otte medlemmer samt en suppleant, som træder til ved forfald hos et medlem af bestyrelsen. Ved evt. stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.

Formanden leder bestyrelsens arbejde og sikrer, at et flertal i bestyrelsen står bag trufne beslutninger. 

Formanden skal være læge.

Minimum 1/3 af bestyrelsen skal være læger.

Der afholdes en årlig generalforsamling inden udgangen af maj. 

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved fremmøde af min. 1/3 af medlemmerne (samlet antal opgjort 2 uger før GF).

Stk. 3. Alle ordinære medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved fremmøde, herunder virtuelt fremmøde. 

Stk. 4. Den årlige generalforsamling indledes med valg af dirigent, der konstaterer GF´s lovlighed, og dagsordenen skal indeholde mindst disse dagsordenspunkter:

1: godkendelse af referat fra forrige GF og valg af referent
2: formandens beretning
3: beretning fra de i §4 nævnte fora
4: kasserens beretning og revisors kommentar
5: fastsættelse af kontingent
6: valg af revisor
7: behandling af rettidigt indkomne forslag
8: valg af bestyrelse. Valg sker for 3 år ad gangen.
I år ét vælges formand. I år to vælges 2-4, og i år tre vælges 2-4. De ordinære nyvalg fordeler selv valgperiode i første runde, dvs. hvem der er på valg i år 2 og 3. 
9: Evt. 

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med dagsorden per mail med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden indkaldelse, dvs. 4 uger før generalforsamlingen.

Hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 10 ordinære medlemmer ønsker det, kan der med 2 ugers varsel altid indkaldes til ekstraordinær GF med begrundet dagsorden. 

Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende efter en enstemmig bestyrelses mening modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal ved simpel stemmeflerhed bekræftes ved den kommende GF, såfremt den ekskluderede ønsker det.

Et medlem kan melde sig ud via LVS. Betalt kontingent refunderes ikke.

Bestyrelsen kan efter behov og evt. efter anbefaling fra GF eller fra fora nævnt i §4 nedsætte arbejdsgrupper omkring specifikke opgaver.

Nærværende vedtægter kan ændres efter indstilling fra bestyrelsen og med mindst 2/3 stemmeflerhed ved en generalforsamling, når forslaget er meddelt medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingens indkaldelse.

Enhver tvivl om drift eller funktion af selskabet, som ikke er beskrevet i disse vedtægter, afgøres af bestyrelsen og skal med simpel stemmeflerhed bekræftes på en kommende ordinær generalforsamling.

Selskabet kan nedlægges efter indstilling fra bestyrelsen og med mindst 2/3 stemmeflerhed ved en generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamling d. 28. maj 2021.